Menu Close

DĖL NITRATŲ IR NITRITŲ TYRIMŲ GERIAMAJAME VANDENYJE

Nuo 2023 m. lapkričio 1 d. nėščioji ar kūdikio iki 6 mėnesių amžiaus tėvai (globėjai) ar jų
įgalioti asmenys turi tiesiogiai kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) dėl geriamojo vandens užterštumo nitratais ir nitritais tyrimų,
jeigu maistui vartoja individualių šachtinių šulinių ar seklesnių negu 50 m gylio gręžinių geriamąjį
vandenį.
Nėščioji, asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi
pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:
1) gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre);
2) nėščiosios / asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, įgaliojimo pateikti šį prašymą
ir gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia
įgaliotas asmuo);
3) dokumento, patvirtinančio nėštumą / kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;
4) pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).
NVSC specialistai organizuos vandens tyrimą, įvertins šachtinio šulinio ar gręžinio aplinką ir
kartu su informacija apie nitritų ir nitratų koncentracijas geriamajame vandenyje pateiks informaciją
apie apsinuodijimo nitratais ir nitritais prevenciją, pateiks ir rekomendacijas dėl šachtinio šulinio ar
gręžinio priežiūros.
Pasiteirauti papildomai galima telefonu +370 5 264 9676, el. paštu info@nvsc.lt arba atvykus į
NVSC teritorinį padalinį, kurio teritorijoje yra šachtinis šulinys ar gręžinys.
Daugiau informacijos ir prašymo formą rasite:
https://nvsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-saugos-uztikrinimas/suliniu-vandens-tyrimai-
del-nitritu-nitratu

Skip to content