Menu Close

LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigose

Mokinio savirūpa – mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas(is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE FUNKCIJOS

1. FUNKCIJA. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus)
Šia Funkcija siekiama įvertinti Mokyklos mokinių sveikatos būklę ir su gautais rezultatais supažindinti Mokyklos bendruomenę, tam, kad Mokykloje užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą, labiau atliepti mokinių sveikatos išsaugojimo ir (ar) stiprinimo poreikius bei efektyviau planuoti ir įgyvendinanti sveikatinančias veiklas.
Informaciją apie Mokyklos mokinių sveikatą VS specialistas gauna surinkęs, susisteminęs ir išanalizavęs duomenis apie mokinių sveikatos būklę, pateiktus Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje 18 sistemoje (toliau – VSS IS) bei tvarkant 2014 m. sausio 27 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų 19 formų patvirtinimo“ formas Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, gautas iš mokinių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų).
Duomenys į VSS IS apie kiekvieno mokinio sveikatos būklę patenka šeimos arba vaikų ligų gydytojui, arba vidaus ligų gydytojui, arba slaugytojui užpildžius elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio 20 sveikatos pažymėjimas“ I dalį (Sveikatos būklės įvertinimas), o gydytojui odontologui arba gydytojui odontologui specialistui, arba burnos higienistui – II dalį (Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas) elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS). Ši forma galioja vienus
metus nuo išdavimo datos. Medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) gali į Mokyklą pristatyti mokslo metų pradžioje (pvz. dėl siūlymo skirti namų mokymą) ar mokslo metų eigoje (pvz. dėl pasikeitusių rekomendacijų mokinio, sergančio LNL, sveikatos priežiūros organizavimui Mokykloje).

Prasidėjus naujiems mokslo metams VS specialistas surinkęs ir išanalizavęs duomenis apie Mokykloje besimokančių mokinių sveikatos būklę VSS IS sistemoje, bei tvarkant iš mokinių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gautus „Medicininius pažymėjimus (forma Nr. 046/a“), sudaro mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašą (1 priedo a. dalis). VS specialistas sudarytą mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašą kartu su parengtomis išvadomis ir siūlymais dėl mokinių sveikatos būklės (1 priedo b. dalis) pateikia Mokyklos vadovui, kuris Mokykloje organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą ir mokiniams, sergantiems LNL, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokymosi proceso metu.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANČIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ FUNKCIJŲ, VYKDOMŲ PAGAL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠĄ, METODINĖS REKOMENDACIJOS

http://www.smlpc.lt/media/image/Programos%20ir%20projektai/1_Metodines_rekomendacijos_sumak.pdf

Skip to content