Menu Close

Veiklos sritys

Biuro veikla

 1. Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. Pagrindinė biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta biuro steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.
 3. Pagrindinė biuro veikla: 
  • visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:
  • visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;
  • visuomenės sveikatos propagavimas;
  • visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais;
  • savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):
  • visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
  • fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vertinimas;
  • socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
  • gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
  • sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
  • kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;
  • pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;
  • neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje:
  • visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones;
  • organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;
  • sveikos gyvensenos skatinimas:
  • veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;
  • veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;
  • veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;
  • veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;
  • veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;
  • kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
  • aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;
  • visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas;
  • tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą;
  • valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;
  • vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:
  • visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos stebėsenos, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
  • studentų sveikatinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas;
  • kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;
  • bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
  • bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;
  • visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;
  • bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;
  • savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
  • kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.
 4. Jeigu biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai biuras tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.
Skip to content