Menu Close

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO PROGRAMA

Kviečiame Rokiškio rajono ir Visagino savivaldybės mokytojus, mokytojų padėjėjus, socialinius pedagogus, spec. pedagogus, psichologus, psichologų asistentus, logopedus, tiflopedagogus, surdopedagogus, visuomenės sveikatos specialistus, mokyklos administracijos darbuotojus dalyvauti programoje.

Teisės aktas reglamentuojantis programos vykdymą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0285e6606cde11e99684a7f33a9827ac/GEJdcNveBW?jfwid=-fxdp7coh

Trumpas gebėjimų stiprinimo programos aprašymas:

 • Mokymus vykdo Biuro suformuota specialistų komanda, kurią sudaro ne mažiau kaip 2 specialistai, kurie yra:  psichologai, psichoterapeutai, supervizoriai, socialiniai pedagogai.

 • Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose.

 • Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.
 • Mokymai vykdomi iki 12 darbuotojų grupei (toliau – grupė). Minimalus grupės narių skaičius yra 8.
 • Per kalendorinius metus mokymai toje pačioje mokykloje gali vykti ne daugiau kaip dviem grupėms. Kitais kalendoriniais metais mokykla vėl gali dalyvauti mokymuose su sąlyga, kad bus sudaroma nauja grupė. Ne daugiau kaip trečdalį kiekvienos grupės narių gali sudaryti anksčiau mokymuose dalyvavę darbuotojai.
 • Komanda pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata (toliau – problemos), į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą (toliau – planas). Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu.
 • Pirmojo susitikimo su grupe metu komanda pristato grupei nuotolinius mokymus, prieinamus www.pagalbasau.lt svetainėje, skirtus raštingumui psichikos sveikatos srityje didinti, psichikos sveikatos rizikos veiksniams  atpažinti, tinkamai reaguoti ir suteikti paramą. Susitariama, per kiek laiko grupės nariai įsipareigoja baigti mokymus ir įgyti kvalifikacijos pažymėjimus, kurie suteikiami kiekvienam grupės nariui pabaigus mokymus. Kiti mokymų užsiėmimai gali būti organizuojami tik tada, kai grupė pabaigia mokymus.
 • Antrojo mokymų užsiėmimo pradžioje aptariami nuotoliniai mokymai, komanda atsako į šių mokymų metu grupei iškilusius klausimus. Taip pat aptariamas planas: prireikus jis atnaujinamas, įtraukiant kitas grupei aktualias problemas. Planas papildomas susitariant dėl vienai problemai nagrinėti skiriamo laiko (konsultacijų skaičiaus), konsultacijų metu taikytinų metodų ir kt.
 • Toliau antrojo ir kitų mokymų užsiėmimų metu komanda su grupe atlieka atvejų analizes, taiko kitus metodus ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvieno mokymų užsiėmimo komanda per 5 darbo dienas parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas, ir pasidalina jomis su grupe. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitų užsiėmimų metu. Mokymų  organizavimo tvarkos pavyzdys, kuris pagal vykdytojo ir komandos poreikius gali būti keičiamas, pateiktas Aprašo 1 priede.
 • Mokymai įgyvendinami taikant gerąja praktika ir moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas, kurias parenka komanda. Ne mažiau nei pusę mokymų laiko turi sudaryti pratybos mokymų dalyviams.
 • Iškart pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiai mokyklai ir grupės nariams išduoda skaitmeninius arba popierinius dalyvavimo mokymuose pažymėjimus.

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO VEIKLŲ PAVYZDYS

Etapas, trukmė Veiklos Metodai
1. Pirmas mokymų užsiėmimas (ne mažiau kaip 2 val.) 1.1. Aktualių mokyklos problemų psichikos sveikatos srityje pristatymas, tolesnių mokymų užsiėmimo plano sudarymas (plane nurodomos nagrinėtinos problemos, vienai problemai skirtinas laikas (mokymų užsiėmimų skaičius), mokymų užsiėmimų metu taikytini metodai) Diskusija su grupės nariais, plano sudarymas
1.2. Grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas Komanda įvertina grupės narių raštingumą psichikos sveikatos srityje. 
1.3. Nuotolinių, www.pagalbasau.lt prieinamų mokymų, skirtų psichikos sveikatos raštingumui didinti, pristatymas. Susitariama, per kiek laiko grupės nariai įsipareigoja baigti mokymus ir įgyti kvalifikacijos pažymėjimus, kurie suteikiami kiekvienam dalyviui pabaigus mokymus. Kiti mokymų užsiėmimai gali būti organizuojami  tik tada, kai grupė pabaigia nuotolinius mokymus Pristatymas, aptarimas su grupės nariais
1.4. Pirmosios problemos atvejo analizė, rekomendacijų parengimas Diskusija su grupės nariais
2. Dalyvavimas nuotoliniuose mokymuose, skirtuose psichikos sveikatos raštingumui didinti (8 val. trukmės mokymai) 2.1. Po pirmojo užsiėmimo grupės nariai baigia nuotolinius mokymus, skirtus psichikos sveikatos raštingumui didinti, prieinamus internetiniame puslapyje www.pagalbasau.lt, ir įgyja kvalifikacijos pažymėjimus Savarankiškas mokymasis
3. Kiti mokymų užsiėmimai (kiekvienas ne mažiau kaip 2 val.) 3.1. Antrojo mokymų užsiėmimo pradžioje aptariama, kaip grupės nariams sekėsi mokytis nuotoliniuose mokymuose. Atsakoma į šių mokymų metu grupės nariams kilusius klausimus. Mokyklų darbuotojų pasitenkinimo nuotoliniais mokymais, skirtais psichikos sveikatos raštingumui didinti, vertinimas. Diskusija su grupės nariais.

 

3.2. Antrojo ir kitų mokymų užsiėmimų metu įgyvendinamos kitos veiklos: komanda su grupe atlieka atvejų analizes, taiko kitus metodus ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų, aptaria ankstesnių mokymų užsiėmimų metu pateiktų rekomendacijų taikymo patirtį, rengia rekomendacijas Diskusija su grupės nariais. Komanda po kiekvieno mokymų užsiėmimo per 5 darbo dienas parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas, ir pasidalina jomis su grupe
4. Paskutinis mokymų užsiėmimas (ne mažiau kaip 2 val.) 4.1. Ankstesnių mokymų užsiėmimų metu pateiktų rekomendacijų taikymo patirties aptarimas, problemų atvejų analizė, rekomendacijų parengimas. Grupės nariai įvertina mokymų trumpalaikį poveikį. Diskusija su grupės nariais
4.2. Pakartotinis grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas Komanda pakartotinai įvertintina grupės narių raštingumą psichikos sveikatos srityje. 

Įvertinamas individualus ir bendras grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje pokytis.

Pristatomi apibendrinti rezultatai.

5. Konsultacijos dėl rekomendacijų įgyvendinimo pasibaigus mokymams 5.1. Pasibaigus mokymams, komanda, atsižvelgdama į grupės poreikius, artimiausius tris mėnesius teikia konsultacijas dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir kitų kylančių klausimų. Konsultacijų dažnis, trukmė ir pobūdis suderinamas su grupe Diskusija su grupės nariais ar individualūs pokalbiai su grupės nariais, kuriems kyla klausimų ar sunkumų įgyvendinant rekomendacijas. Konsultacijos gali būti tiesioginės, vykti nuotoliniu būdu ar kita abiem pusėms priimtina forma
6. Mokymų ilgalaikio poveikio vertinimas 6.1. Praėjus 3 mėn. po veiklos įgyvendinimo, komanda susitinka su grupe. Grupės nariai įvertina ilgalaikį mokymų poveikį. Diskusija su grupės nariais. 

 

Registracija el. paštu

info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

visaginas@rsveikata.lt (Visagino savivaldybė)

Registracijoje prašome nurodyti dalyvių skaičių ir dalyvių duomenis (vardas, pavardė, pareigos) bei pateikti trumpą aprašymą su aktualiomis mokyklos problemomis psichikos sveikatos srityje.

Skip to content