Menu Close

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO PROGRAMA

Kviečiame Rokiškio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybės mokytojus, mokytojų padėjėjus, socialinius pedagogus, psichologus, psichologų asistentus, logopedus, tiflopedagogus, surdopedagogus, visuomenės sveikatos specialistus, mokyklos administracijos darbuotojus dalyvauti programoje.

Teisės aktas su aprašymu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0285e6606cde11e99684a7f33a9827ac?jfwid=-fxdp7coh

Trumpas gebėjimų stiprinimo programos aprašymas:

 • Gebėjimų stiprinimą vykdo komanda, kurią sudaro ne mažiau negu 2 specialistai: psichologas ir socialinis pedagogas;

 • Mokykla, norinti, kad darbuotojams būtų vykdomas gebėjimų stiprinimas, kreipiasi į biurą.
 • Gebėjimų stiprinimo trukmė – 32 valandos;

 • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas 4–8 mėnesius rengiant konsultacijas mokyklos bendruomenei ne rečiau kaip
  vieną kartą per mėnesį;
 • Vienos konsultacijos trukmė – ne mažiau kaip 2
  valandos;
 • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas iki 12 mokyklos
  bendruomenės narių grupei;
 • Gebėjimų stiprinimo metu grupė pirmiausia pristato aktualias mokyklos problemas psichikos sveikatos srityje (toliau – problema), į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro tolesnių konsultacijų planą (toliau – planas), kuriame nurodomos konsultacijų metu nagrinėtinos problemos, vienai problemai skirtinas laikas (konsultacijų skaičius), konsultacijų metu taikytini metodai ir kt.;
 • Konsultacijų metu komanda su grupe atlieka atvejų analizes ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvienos konsultacijos komanda parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas.

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO VEIKLŲ PAVYZDYS

Etapas, trukmė Veikla Metodai
1 konsultacija (ne mažiau kaip 2 val.) Aktualių mokyklos problemų psichikos sveikatos srityje pristatymas, tolesnių konsultacijų plano sudarymas (plane nurodomos nagrinėtinos problemos, vienai problemai skirtinas laikas (konsultacijų skaičius), konsultacijų metu taikytini metodai) Diskusija su grupės nariais, plano sudarymas
Pirmosios problemos atvejų analizė, rekomendacijų parengimas Diskusija su grupės nariais
2–7 konsultacija (kiekviena ne mažiau kaip 2 val.) Ankstesnių konsultacijų metu pateiktų rekomendacijų taikymo patirties aptarimas, problemų atvejų analizė, rekomendacijų parengimas Diskusija su grupės nariais
8 konsultacija (ne mažiau kaip 2 val.) Ankstesnių konsultacijų metu pateiktų rekomendacijų taikymo patirties aptarimas, problemų atvejų analizė, rekomendacijų parengimas. Grupės narių pasitenkinimo vykdytomis veiklomis vertinimas Diskusija su grupės nariais, Gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veikloje dalyvavusių asmenų pasitenkinimo gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veikla vertinimo klausimyno (aprašo 3 priedas) pildymas

Registracija el. paštu

info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

visaginasvsb@gmail.com (Visagino savivaldybė)

rvsbkupiskis@gmail.com (Kupiškio rajono savivaldybė)

Registracijoje prašome nurodyti dalyvių skaičių ir dalyvių duomenis (vardas, pavardė, pareigos) bei pateikti trumpą aprašymą su aktualiomis mokyklos problemomis psichikos sveikatos srityje.

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas