Menu Close

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos

Tvarkos aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/979a1521d57c11ea8f4ce1816a470b26?jfwid=-n9kwhfqiv

Psichologinė gerovė – pasitenkinimas gyvenimu ir atskiromis jo sritimis (šeima, draugais, turtine padėtimi ir kt.), savimi, gyvenimo tikslingumo ir prasmingumo potyris, laimė.

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (toliau – Paslaugos) – Aprašo 6 punkte nurodytų asmenų individualiai ar grupėms teikiamos gyventojų psichologinei gerovei ir psichikos sveikatai stiprinti skirtos paslaugos.

!!! Paslaugos gali būti teikiamos vaikams iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.

Psichologas gali organizuoti ir (ar) teikti šias Paslaugas grupėms (toliau – Paslaugos grupėms):

1. streso valdymo praktinius užsiėmimus;

2. emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus;

3. savitarpio pagalbos grupes;

4. psichologines konsultacijas asmenų grupėms;

5. kitus psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinančius praktinius užsiėmimus.

3–5 papunkčiuose nurodytos Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita) (toliau – sudėtinga gyvenimiška situacija).

4 papunktyje nurodytų psichologinių konsultacijų asmenų grupėms metu siekiama padėti asmeniui rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

Paslaugos grupėms teikiamos ne daugiau kaip 10 asmenų grupėms.

Bendra vienos grupės 1, 2 ir 5 papunkčiuose nurodytų praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

Teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 5 individualios konsultacijos. Jei 5 individualių konsultacijų neužtenka ir (ar) Paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksniai išlieka nepakitę, Psichologas informuoja Paslaugų gavėją apie galimybę gauti asmens sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas, atitinkančias Paslaugos gavėjo poreikius.

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas