Menu Close

Nuostatai

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės biudžeto visiškai ar iš dalies išlaikoma savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga (toliau tekste – Biuras)

2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Biuro steigėjas – Rokiškio rajono savivaldybė, įgyvendinti steigėjo funkcijas per savivaldybės tarybą, steigėjo adresas:Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis.

4. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

5. Biuro adresas: Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis.

6. Biuras neatsako už steigėjo įsipareigojimus.

7. Biuro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Biuro veikla yra neterminuota.

II. Biuro steigėjo teisės ir pareigos

 Biuro steigėjas turi šias teises ir pareigas:

9. Biuro steigėjo pareigos:

9.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Biuro nuostatus;

9.2. nustatyti Biuro išlaidas (neįskaitant valstybės biudžeto asignavimų), neviršijant jam patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų – darbo užmokesčiui, paprastosioms ir nepaprastosioms išlaidoms.

9.3. skirti savivaldybės biudžeto lėšas Biurui išlaikyti ir veiklai vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka;

9.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas ir atleisti iš jų Biuro direktorių, taikyti jam skatinimo priemones ir skirti drausmines nuobaudas;

9.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti ir tvirtinti Biuro direktoriaus darbo užmokesčio dydį;

9.6. nustatyti didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių;

9.7. pranešti Biurui pakitusias arba patvirtintas naujas pinigines ir natūrines išlaidų normas, kitas normas ir rodiklius, būtinus programų sąmatų projektuose numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti.

10. Biuro steigėjo teisės:

10.1. kontroliuoti Biuro buchalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jų išvengti;

10.2. atlikti Biure vykdomos finansinės atskaitomybės analizę;

10.3. priimti sprendimą atlikti tam tikros veiklos nepriklausomą auditą;

10.4. reorganizuoti, pertvarkyti, likviduoti Biurą , jeigu įstatymai numato kitaip.

11. Biuro steigėjas gali turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III. Biuro veikla

12. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

13. Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.

14. Pagrindinė Biuro veikla:

14.1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:

14.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;

14.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;

14.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais;

14.2. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):

14.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2 4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.6. kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;

14.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;

14.4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje:

14.4.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones;

14.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;

14.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:

14.4.3.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;

14.4.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;

11.4.3.3. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

14.4.3.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;

14.4.3.5. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;

14.4.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;

14.4.4. aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;

14.5. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas:

14.5.1. tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą;

14.5.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;

14.6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

14.6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.3. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.4. studentų sveikatinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas;

14.6.5. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;

14.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

14.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;

14.7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;

14.7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;

14.7.4. informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams teikimas.

14.8. savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

14.9. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

15. Jeigu Biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.

IV. Biuro teisės ir pareigos

16. Vykdydamas veiklą, Biuras turi šias teises:

16.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

16.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš savivaldybės institucijų, savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų, išskyrus centrines ir teritorines valstybinio administravimo institucijas, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

16.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;

16.4. steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

16.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

16.6. vykdyti neformalų suaugusiųjų švietimą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

16.7. suderinus su steigėju  skelbti konkursus, susijusius su Biuro veikla;

16.8. konsultuotis su kitų institucijų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;

16.9.. iš teisėtai vykdomos veiklos gauti nebiudžetinių lėšų;

16.10. dalyvauti savivaldybės institucijoms rengiant su Biuro veikla susijusių teisės aktų projektus;

16.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

16.12. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;

16.13. inicijuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo projektus;

16.14. kurti ir dalyvauti formuojant savivaldybės visuomenės sveikatos registrus, informacines sistemas;

16.15. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

16.16. teikti paslaugas kitoms savivaldybėms;

16.17. užtikrinti Biurui paskirtų asignavimų naudojimą pagal nustatytą paskirtį bei jų panaudojimo teisėtumą, ekonomiškimą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

16.18. užtikrinti Biuro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

16.19. užtikrinti, kad Biuras atsiskaitytų su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigoms, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių teikėjais.

16.20. organizuoti iš biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą.

17. Biuras privalo:

17.1. kreiptis į steigėją dėl Biuro nuostatų papildymo ir pakeitimo;

17.2. rengti lėšų sąmatas teisės aktų nustatyta tvarka;

17.3. naudoti gautus biudžeto asignavimus racionaliai ir taupiai, Nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

17.4. užtikrinti darbo plano plano vykdymą, veiklos krypčių planavimą ir rengti veiklos ataskaitas;

17.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės, savivaldybės turtu;

17.6. garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

17.7. užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

17.8. informuoti savivaldybės bendruomenę apie Biuro veiklą;

17.9. išsaugoti fizinių, juridinių asmenų komercinę paslaptį, kuri buvo patikėta Biurui;

17.10. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

17.11. teikti informaciją apie Biuro veiklą savivaldybės ir valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

18. Biuras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

V. Biuro veiklos organizavimas

19. Biuro veiklai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas priima ir atleidžia iš jų steigėjas.

20. Biuro, jo padalinių vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybes gali užimti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus;

21. Biuro direktorius:

21.1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

21.2. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

21.3. suderinęs su steigėju tvirtina Biuro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

21.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

21.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;

21.6. tvirtina Biuro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles;

21.7. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

21.8. teikia steigėjui tvirtinti metinius Biuro darbo planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas;

21.9. organizuoja Biuro darbo plano vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir kartą per metus atsiskaito steigėjui už darbų vykdymą;

21.10. priima įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

21.11. savivaldybei teikia tvirtinti Biuro nuostatų papildymus ir pakeitimus;

21.12. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

21.13. atstovauja Biurui kitose institucijose;

21.15. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas

22. Biuro direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai į pareigas skiriamas ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka ir tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtai darbo sričiai.

23. Už finansinės apskaitos Biure tvarkymą atsakingas vyriausiasis buhalteris, kuris vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais, tvarko finansinę-ūkinę apskaitą. Vyriausiojo buhalterio funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir juridinis asmuo. Biuro direktoriui draudžiama eiti Biuro vyriausiojo buhalterio pareigas.

24. Biure gali būti sudaromi kolegialūs valdymo organai, kurių nuostatus tvirtina Biuro direktorius.

VI. Darbo santykiai ir darbo apmokėjimas

25. Biuro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

26. Biuro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. Biuro lėšų šaltiniai ir jų panaudojimo tvarka

27. Biuro lėšų šaltiniai:

27.1. valstybės, savivaldybės biudžeto lėšos;

27.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos;

27.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

27.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

27.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

28. Visos 27 punkte išvardytos lėšos naudojamos vadovaujantis šių lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

29. Biuro buhalterinę apskaitą organizuoja  ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Biuro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo savivaldybės kontrolierius ir kitos įgaliotos institucijos.

VIII. Biuro veiklos kontrolė

31. Biuro funkcijų įgyvendinimo priežiūrą atlieka steigėjas ir kitos įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos institucijos.

IX. Biuro reorganizavimas ir likvidavimas

32. Biurą reorganizuoja, pertvarko arba likviduoja steigėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

 

Dėl Rokiškio raj. sav. visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės

Skip to content