Menu Close

Teisės aktai

ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2B2957B9182/efZeUyWDGK

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/IEhgOWncUu

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/YAqdPQFmws

Lietuvos Respublikos Statistikos įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.026F44E06A27/TAIS_387210

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/eJMdGqxbgP

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės teisinės apsaugos įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/weTXGBrCGz

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/BKyGJDnxNn

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830/XLJgHukEhj

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.4C876D398907

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4/CnMCabyajD

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C5FBBA345223/urEFADJqOI

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE245B47423C/OjoEqdmghw

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E6F5E3523EA/TAIS_454086

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E5C5C16B6E6/JRBKFWKlIu

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F8090E375DA0/banfWGWUQy

Lietuvos Respublikos narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF3E2829B861/yJLMhFNhxh

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E8D9BAEB0

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“: https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.4BD78B40BE45&lang=lt

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas V-1387 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec3e32508aaa11e4a98a9f2247652cf4/BPUIsPbvOF

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d įsakymas Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“:

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216747&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1B7239FBDAB7/iJBHtBUIXC

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246534

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 674 „Dėl visuomenės sveikatos sričių stebėsenų (monitoringų) ir jų vykdytojų sąrašo tvirtinimo“:

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204746

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d įsakymas Nr. V-124 „Dėl įsakymo Nr. V-58 „Dėl sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/83eca29088ad11e397b5c02d3197f382/JvrBGLSPIP

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8761422F0FD0

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymas V-1311 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-292 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f3dd1408f8511e5a6f4e928c954d72b/DzClAZbxCS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7FD7531732DC

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus dokumentai

Skip to content