Menu Close

Sveikos mitybos skatinimas

Sveikos mitybos skatinimas savivaldybėse vykdomas kompleksiškai šiose srityse:

1.Gyventojų sveikos mitybos raštingumo didinimas.

1.2. Sveikos mitybos informacijos sklaida.

1.2. Gyventojų sveikos mitybos (toliau – SMM) mokymas. Mokymai gali būti organizuojami dviem būdais*:

1.2.1. vienkartiniai mokymai – skirti dalyviams supažindinti su pagrindiniais sveikos mitybos principais*;

1.2.2. tęstiniai mokymai – skirti išsamiai informuoti dalyvius apie sveiką mitybą ir gyvenseną bei paskatinti juos siekti išliekamų pozityvių sveikatos pokyčių.

*SMM programą sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Jų metu taikomi interaktyvūs mokymų metodai, diskusijos grupėse, užduočių sprendimai, aptariami rezultatai, konsultuojama sveikos gyvensenos klausimais. Pagrindinis dėmesys skiriamas savarankiškam darbui, įgytų žinių praktiniam taikymui ir pasiektų sveikatos bei gyvensenos pokyčių vertinimui. Sveikos mitybos mokymai papildomi sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo žiniomis. SMM programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc.

*SMM programa netaikoma savivaldybėms, kuriose taikomas Tikslinių gyventojų grupių sveikos mitybos ir sveikatai palankaus maisto gaminimo mokymų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-1088 „Dėl Tikslinių gyventojų grupių sveikos mitybos ir sveikatai palankaus maisto gaminimo mokymų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, jo vykdymo laikotarpiu šioms tikslinėms grupėms: vaikų tėvų ir globėjų, mokytojų (pradinių klasių, bendrojo ugdymo technologijų ir biologijos), mokyklų virėjų ir savivaldybių administracijų darbuotojų, dalyvaujančių viešuosiuose maisto pirkimuose.

1.3. Gyventojų faktinės mitybos, mitybos įpročių bei mitybos žinių stebėsena.

2. Vaikų maitinimo organizavimo ugdymo įstaigose priežiūra ir tobulinimas. Ši veikla vykdoma vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Bendradarbiaujant su savivaldybe ar jos administracija ir ugdymo įstaigų administracijomis, skatinamas švediško stalo principo, skirto gerinti sveikatai palankaus maisto pasirinkimą bei mažinti maisto švaistymą, diegimas mokyklose.

3. Maisto produktų sudėties gerinimo (cukrų, sočiųjų riebalų ir druskos kiekio mažinimo bei skaidulinių medžiagų kiekio didinimo) skatinimas.

3.1. Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių gaminamų maisto produktų sudėties stebėsena. Ji vykdoma maisto produktams, priskiriamiems maisto produktų grupėms, stebimoms pagal Ministerijos įgaliotos įstaigos administruojamos maisto produktų sudėties duomenų bazės (toliau – produktų duomenų bazė) kriterijus, siekiant skatinti šių produktų sudėties gerinimą ir rizikos sveikatai mažinimą.

3.2. Maisto produktų sudėties gerinimo (cukrų, druskos ir sočiųjų riebalų kiekio mažinimo) savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse skatinimas.

3.3. Maisto produktų gamybos ir prekybos įmonių susitarimų su Ministerija dėl maisto produktų sudėties gerinimo pasirašymo skatinimas.

3.4. Sveikatai palankesnių maisto produktų žymėjimo „Rakto skylutės“ simboliu žinomumo gerinimas ir paženklintų maisto produktų įvairovės rinkoje didinimo skatinimas.

4. Sveikai mitybai palankios aplinkos plėtros skatinimas.


Siekiant užtikrinti tinkamą mokymų organizavimą, asmenys, registruodamiesi į VS biuro organizuojamus tęstinius mokymus (programas), turi nurodyti savo vardą ir kontaktinį telefoną, kuriuo norėtų būti informuoti apie mokymų užsiėmimų / pratybų vykdymo laiką ir vietą.

Mokinių neformalusis sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas yra visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje dalis ir organizuojamas vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

_____________________

Daugiau informacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a53f3271149f11eb9604df942ee8e443

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas