Menu Close

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas (PSKD) įmonių darbuotojams

Nenuostabu, jog didėjantis gyvenimo tempas, besikeičiančios darbo sąlygos ir augantys darbdavio reikalavimai verčia žmones darbovietėje suktis intensyviau. Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, dėl per didelio tempo vienas iš trijų darbuotojų gali patirti stresą darbe. Natūralu, jog stresas yra žmogaus kasdieninio gyvenimo sudedamoji dalis: trumpalaikis, lengvas stresas darbe kartais net padeda susikoncentruoti, motyvuoja įveikti iššūkius, tačiau ilgalaikis, sunkus stresas gali neigiamai paveikti ne tik darbo rezultatus, bet ir žmogaus sveikatą.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros duomenimis, stresas yra antras iš veiksnių, susijusių su sveikatos problemomis darbe, veikiantis beveik 30% darbuotojų. Apie 50% darbuotojų dirba greitu tempu ar per įtemtai mažiausiai ketvirtį savo darbo laiko per dieną.

Pernelyg didelis darbo krūvis, ribotas užduočių atlikimo laikas, nesutarimai su bendradarbiais, reiklus ir nejautrus viršininkas – pagrindiniai veiksniai, lemiantys patiriamo streso darbe lygį.

Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/133c05217d5a11e98a8298567570d639?jfwid=-1dg81x53d4

 

Mokymus vykdo 2 specialistai: profesinės sveikatos specialistas ir psichologas.

PSKD organizuojamos veiklos variantai:

1 variantas. Jeigu vienoje įmonėje susirenka ne mažiau kaip 10 darbuotojų, norinčių dalyvauti PSKD veikloje, įmonės vadovas ar kitas įmonei atstovaujantis asmuo patvirtina dalyvių sąrašą bei veiksmams derinti paskiria atsakingą asmenį. PSKD veiklai įmonėje įgyvendinti sudaromas veiksmų planas, kuris suderinamas su paskirtu atsakingu asmeniu, darbuotojų atstovais, profesinės sveikatos specialistu (jeigu toks yra) ar asmeniu, atsakingu už darbuotojų saugą ir sveikatą. Įmonėje formuojama viena dalyvių grupė, didžiausias asmenų skaičius grupėje – 20.

Etapai ir trukmė:

 1. Įmonės individualus situacijos įvertinimas iki 1 mėn.
  (1. Psichoemocinės būklės įmonėje įvertinimas; 2. Darbuotojų psichikos sveikatos
  raštingumo įvertinimas; 3. Psichoemocinės būklės įvertinimo rezultatų aptarimas
  diskusijų grupėse ir probleminių sričių nustatymas);
 2. Darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimas –
  3–8 mėn. (1. PSKD įmonių darbuotojams veiksmų plano sudarymas ir įgyvendinimas;
  2. Užsiėmimai veiklos dalyviams, siekiant suteikti žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje (bendra mokymų trukmė – ne mažiau kaip 40 val., iš jų praktinių užsiėmimų – ne mažiau kaip 25 val. Rekomenduojama organizuoti bent 6 susitikimus kas 2–4
  savaites);
 3. 3.  Rekomendacijų įmonei parengimas.

2 variantas. Jeigu PSKD veikloje nori dalyvauti mažiau kaip 10 įmonės darbuotojų, sudaromos jungtines kelių įmonių dalyvių grupes (asmenų skaičius grupėje 10–20).

Etapai ir trukmė:

2.1. Įmonės individualus situacijos įvertinimas iki 1 mėn. (1. Darbuotojų psichikos sveikatos raštingumo įvertinimas);

2.2. Darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimas – 2–6 mėn., bendra mokymų trukmė – ne mažiau kaip 40 val., iš jų praktinių užsiėmimų – ne mažiau kaip 25 val. (1.  Darbuotojų mokymas, siekiant
suteikti žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje; 2. Praktiniai mokymai – konkrečių situacijų nagrinėjimas ir konsultavimas; 3. Rekomendacijų veiklos dalyvių įmonėms parengimas);

2.3. Įgyvendintų veiklų efektyvumo vertinimas ir rekomendacijų parengimas – 1 mėn. (1. Pakartotinis darbuotojų psichikos sveikatos raštingumo įvertinimas; 2. Įgyvendintų veiklų efektyvumo vertinimas).

Įmonių darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimo programoje gali dalyvauti tik tos organizacijos, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietoje.

Įmonės dalyvavimas PSKD veikloje turi būti suderintas su įmonės atstovu – vadovu (darbdaviu ar darbdavio įgaliotu asmeniu) pasirašant bendradarbiavimo sutartį su Biuru, kurioje nurodama šios veiklos apimtimi planuojamų mokymų trukmė, susitikimų dažnumas, grupės dydis.

Registracija el. paštu

info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

visaginasvsb@gmail.com (Visagino savivaldybė)

rvsbkupiskis@gmail.com (Kupiškio rajono savivaldybė)

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas