Menu Close

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams (PSKD)

DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMAS

Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/133c05217d5a11e98a8298567570d639?jfwid=-1dg81x53d4

Mokymų tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Asmens kompetencija psichikos sveikatos srityje  asmens gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas, reikalingas gerai psichikos sveikatai užtikrinti ir palaikyti.

Raštingumas psichikos sveikatos srityje – asmens amžiui adekvačios žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatą ir jos rizikos veiksnius, psichikos sveikatos sutrikimus ir jų prevenciją, atpažinimą ir valdymą. Psichikos sveikatos raštingumo komponentai: a) gebėjimas atpažinti skirtingų psichikos ir elgesio sutrikimų požymius; b) žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir jų priežastis; c) žinios ir nuostatos apie pagalbos sau ir kitiems būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą; d) palankus požiūris į psichikos sveikatą, skatinantis pripažinti psichikos sveikatos problemas ir ieškoti reikiamos pagalbos; e) žinios ir įgūdžiai, kaip ir kur ieškoti informacijos apie psichikos sveikatą.

Darbdavių dalyvavimas mokymuose yra savanoriškas. Biuras kviečia darbdavius dalyvauti mokymuose arba darbdaviai gali patys kreiptis į Biurą dėl dalyvavimo mokymuose.

Teisę dalyvauti mokymuose turi darbdaviai, kurie vadovaudamiesi psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniais nurodymais yra atlikę psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimą darbo vietose arba įsipareigoja tokį tyrimą atlikti iki jų darbuotojų dalyvavimo mokymuose pradžios. 

Mokymai organizuojami šia tvarka:

  • jeigu darbdavys yra įdarbinęs iki 49 darbuotojų (imtinai) ir darbdavys nori dalyvauti mokymuose, minimalus mokymų dalyvių grupės skaičius yra 8, o didžiausias  – 20.
  • jeigu darbdavys yra įdarbinęs daugiau kaip 50 darbuotojų ir darbdavys nori dalyvauti mokymuose, minimalus mokymų dalyvių grupės skaičius yra 12, o didžiausias  – 20.
  • bendra mokymų trukmė –  32–40 kontaktinės valandos, atsižvelgiant į darbdavio poreikį. Ne mažiau kaip pusę mokymų programos laiko turi būti skirta dalyvių praktiniams įgūdžiams formuoti. Mokymus rekomenduojama organizuoti bent 6 mokymų užsiėmimus kas 2–4 savaites.
  • komanda, siekdama identifikuoti psichosocialinius profesinės rizikos veiksnius darbovietėje ir nustatyti pagrindines problemas, mokymų programos pradžioje susipažįsta su atliktu psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimu ir pirmojo susitikimo su mokymų dalyviais metu organizuoja diskusiją apie pagrindines darbo vietoje kylančias problemas. 
  • jei komandos vertinimu psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo rezultatų nepakanka mokymams kokybiškai suplanuoti, komanda gali darbuotojams pateikti psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietoje vertinimo klausimyną (elektroniniu formatu), parengtą vadovaujantis gerąja praktika ir (arba) moksliniais tyrimais (pavyzdžiui, Lietuvai adaptuoti Jungtinės Karalystės Sveikatos ir saugos tarnybos parengti streso valdymo standartai, skelbiami Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://www.hi.lt/lt/streso-darbe-valdymo-standartai.html). Pateikiant klausimyną turi būti siekiama užtikrinti reprezentatyvią darbuotojų imtį.
  •  mokymai vykdomi vadovaujantis gerąja praktika ir taikant moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas, kurias parenka komanda.
  • pirmame ir paskutiniame mokymų užsiėmimuose bei susitikime su mokymų dalyviais praėjus 3 mėn. nuo mokymų pabaigos dalyvauja visi komandos nariai. Kitus mokymų užsiėmimus komandos nariai gali vesti atskirai, pasiskirstydami mokymų temas pagal kompetenciją ir tarpusavyje derindami mokymų plano įgyvendinimą. 
  • Pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiam darbdaviui ir mokymų dalyviams išduoda mokymų dalyvių pažymėjimus. Pažymėjimai gali būti popieriniai arba elektroniniai, atsižvelgiant į mokymų dalyvių poreikius.

 

PAVYZDINIS DARBUOTOJŲ MOKYMŲ, SKIRTŲ  KOMPETENCIJAI PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINTI,  ORGANIZAVIMO APRAŠAS

Etapas, trukmė Veikla Metodika
1. Darbdavio individualus situacijos įvertinimas (trukmė iki 1 mėn.) 1.1. Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių  darbo vietoje identifikavimas  ir problemų nustatymas Komanda susipažįsta su darbdavio atlikto psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimo rezultatais.

Apklausiami būsimi mokymų dalyviai, taikant komandos parinktą, įrodymais ar gerąja praktika pagrįstą metodiką. Jei siekiant išsiaiškinti psichosocialinius profesinės rizikos veiksnius darbe ir pagrindines problemas pasirenkamas diskusijos būdas, ją organizuojant rekomenduojama vadovautis metodinėmis gairėmis „Kaip organizuoti ir vadovauti diskusijų grupei“.

http://www.hi.lt/uploads/pdf/standartas/Diskusiju_grupes.pdf   

1.2. Mokymų dalyvių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas Komanda įvertina mokymų dalyvių raštingumą psichikos sveikatos srityje. Vertinama pagal Aprašo 2 priede pateiktą klausimyną.
2. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai (trukmė 3–8 mėn.) 2.1. Darbuotojų  kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų plano sudarymas ir įgyvendinimas Mokymų planą rekomenduojama rengti pagal pavyzdinę struktūrą: http://www.hi.lt/uploads/pdf/standartas/Veiksmu_plano_pavyzdys.pdf

Identifikuotų psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių sprendimo ir intervencijų pavyzdžiai: http://www.hi.lt/uploads/pdf/standartas/Intervenciju_pavyzdziai.pdf

Mokymų planas rengiamas vadovaujantis šio priedo 1.1 papunktyje aprašytos veiklos metu identifikuotomis problemomis ir kita informacija.

Mokymų plane numatomos tik tos priemonės, kurios bus įgyvendintos arba pradėtos įgyvendinti mokymų vykdymo laikotarpiu. Priemonių įgyvendinimo planas sudaromas dalyvaujant darbuotojams, vadovams ir darbuotojų atstovams.

Pirminis mokymų planas parengiamas per 1 mėnesį nuo antrojo etapo pradžios, su juo yra supažindinami mokymų dalyviai ir vadovai, ir jis nedelsiant pradedamas įgyvendinti. Mokymų vykdymo laikotarpiu mokymų planas gali būti pildomas ir tobulinamas.

2.2. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų užsiėmimai mokymų dalyviams (bendra mokymų trukmė 32–40 kontaktinių valandų, iš jų ne mažiau kaip pusė skiriama praktiniams užsiėmimams. Rekomenduojama organizuoti bent 6 mokymų užsiėmimus kas 2–4 savaites).

Mokymų užsiėmimų metu nagrinėjamos mokymų dalyvių iškeltos su šia tema susijusios problemos, dalijamasi patirtimi ir ieškoma galimų sprendimų psichosocialinės aplinkos darbo vietoje gerinimo ir psichikos sveikatos stiprinimo srityse

 

Vykdomi mokymų užsiėmimai – teoriniai mokymai, diskusijų grupės, praktinių įgūdžių formavimo grupės. Mokymų užsiėmimų metu perteikiamos žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai šiomis temomis:

1. Psichikos sveikatos samprata: kas yra psichikos sveikata, psichikos sveikatos stigma ir kaip ją mažinti. Pagrindiniai psichikos sveikatos rizikos veiksniai ir jų priežastys. Pagrindiniai psichikos ir elgesio sutrikimai (depresija ir nuotaikos sutrikimai, nerimo sutrikimai, psichoziniai sutrikimai ir šizofrenija, psichologinės krizės (potrauminio streso sindromas, savižudybės), valgymo sutrikimai, autizmas, žalingas vartojimas ir priklausomybė nuo alkoholio, narkotikų, raminamųjų ir migdomųjų vaistų, azartinių lošimų): kaip juos atpažinti bei kokie patiriami sunkumai ar elgsena didina sutrikimų išsivystymo riziką. Psichikos sveikatos pagalba: kaip galima padėti sau ir kolegai, patiriančiam psichikos sveikatos sunkumų (specialistai, teikiantys pagalbą, ir pagalbos būdai (emocinės paramos linijos, psichikos sveikatos centrai, stacionarai, savitarpio pagalba, kita)).

2. Psichosocialiniai profesinės rizikos veiksniai: darbo sąlygos (pavyzdžiui, darbas nakties laiku ar pamainomis, darbas veikiant cheminiams, biologiniams, ergonominiams, fizikiniams ar fiziniams veiksniams); darbo reikalavimai (pavyzdžiui, pernelyg didelis darbo krūvis, darbo tempas, laiko tinkamai atlikti darbą stoka, griežti terminai, didelė atsakomybė, dideli emociniai reikalavimai, darbuotojų gebėjimų ar galimybių ir reikalavimų atlikti darbą neatitikimas); darbo organizavimas (pavyzdžiui, darbo laiko trukmė, darbo vaidmens, darbo atlygio ypatumai, nesaugumas dėl darbo, teisingumo darbe stoka, mokymų stoka, karjeros galimybių stoka, izoliacija, netinkamas pokyčių valdymas, menkos darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės); darbo turinys (pavyzdžiui, įtaka darbo procesui ir rezultatui, monotoniškas darbas, darbo prasmingumas); darbuotojų tarpusavio santykiai ir (ar) santykiai su darbdaviu ir (ar) trečiaisiais asmenimis (pavyzdžiui, kolegų ir vadovų palaikymo stoka, konfliktai, fizinis ir psichologinis smurtas, seksualinis priekabiavimas darbe). Šių veiksnių poveikis darbuotojo psichikos sveikatai, būdai ir patarimai, kaip didinti darbuotojų atsparumą šiems veiksniams. 

3. Stresas darbe: požymiai, priežastys, žala ir jo įveika, prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas.

4. Profesinis perdegimas: požymiai, priežastys, žala ir jo įveika, prevencija.

5. Pasirinkta kita darbdaviui aktuali tematika.

Kiekvieno užsiėmimo metu taip pat aptariama mokymų plano įgyvendinimo eiga, aktualijos ir kylantys iššūkiai

2.3. Rekomendacijų darbdaviui parengimas Baigus mokymus, įvertinama mokymų eiga, pasiekti rezultatai ir iššūkiai bei parengiamos konkrečios rekomendacijos darbdaviui, kaip mažinti neigiamą psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką darbo vietose ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą. Rekomendacijos aptariamos ir suderinamos su darbdaviu: sudaromas rekomendacijų įgyvendinimo planas; paskiriami už plano įgyvendinimą atsakingi asmenys;  nustatomi rekomendacijų įgyvendinimo terminai ir poveikio efektyvumo kriterijai.
3. Pakartotinis mokymų dalyvių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas bei mokymų dalyvių pasitenkinimo mokymais vertinimas 3.1. Pakartotinis mokymo dalyvių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas Baigus mokymų užsiėmimus, komanda pakartotinai įvertina mokymų dalyvių raštingumą psichikos sveikatos srityje. Vertinant naudojamas Aprašo 2 priede pateiktas klausimynas.

Įvertinamas bendras mokymų dalyvių žinių pokytis.

Pristatomi apibendrinti rezultatai.

3.2. Pasitenkinimo mokymais vertinimas Pabaigę mokymus,  mokymų dalyviai užpildo Aprašo 4 priede pateiktą klausimyną
4. Mokymų dalyvių ilgalaikio pasitenkinimo mokymais vertinimas 4.1. Praėjus 3 mėn. po mokymų, komanda susitinka su mokymų dalyviais. Vyksta pakartotinis pasitenkinimo mokymais  vertinimas Diskusija su mokymų dalyviais.

Aprašo 5 priede pateikto klausimyno pildymas

Registracija el. paštu

info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

visaginas@rsveikata.lt (Visagino savivaldybė)

kupiskis@rsveikata.lt (Kupiškio rajono savivaldybė)

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas